Projekt OP KaHR

Informácie o projekte - download PDF

K-SUPRA, s.r.o., Mostárenská 9/29, 977 01 Brezno

Spoločnosť K-SUPRA, s.r.o. realizuje projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa zmluvy č. KaHR–111SP-1001/0428/10, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná Os: 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie: 1.1 - Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie: 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K - SUPRA, s.r.o. obstaraním modernej technológie

Stručný popis projektu: Realizáciou projektu bol v našej spoločnosti rozšírený a zmodernizovaný výrobný proces o technológiu CNC – laserovú, technológiu lakovania a technológiu otryskávania. Dosiahli sme nárast tržieb, zvýšenie pridanej hodnoty a zvýšenie počtu zamestnancov o 2 ľudí na TPP, z toho jedna osoba je zo skupiny znevýhodnených osôb.

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, okres Brezno, mesto Brezno, Mostárenská 9/29

Výška poskytnutého príspevku: 876 480,50 €

Dátum začatia realizácie projektu: 07.10.2011

Dátum skončenia realizácie projektu: 31.05.2012

Zmena: Dátum skončenia realizácie projektu:    -          Technológia CNC-laserová 31.05.2012

                                                                                        -          Technológia lakovania 31.08.2012

                                                                                        -          Technológia otryskávania 31.05.2012

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

 

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

mapa

Mostárenská 9 / 29
SK - 977 01 Brezno

Slovensko - Slowakei - Slovakia

e-mail: k-supra@k-supra.sk
www.k-supra.sk