Projekt OPVaI

Názov projektu: Zásadná inovácia výrobného procesu
v spoločnosti K - SUPRA, s.r.o.

Kod projektu: 313012C634

Operačný program Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Termín realizácie: 07.2017 – 03.2018
Zazmluvnená výška NFP: 646 807,50 Eur
Miesto realizácie projektu sú výrobné priestory spoločnosti v Brezne.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 2 FTe,
 • počet inovovaných procesov - 3.

Hlavná aktivita projektu “Ostatné inovačné opatrenia” zahŕňa inováciu 3 výrobných procesov spoločnosti:

 • proces výroby poddielca stavebného žeriavu (protivýložníka),
 • proces výroby oceľových konštrukcií,
 • výrobný proces zakružovania plechov.

Zásadná zmena - inovácia výrobného procesu spoločnosti bude realizovaná prostredníctvom obstarania nasledovnej inovatívnej technológie:

 • horizontálna dosková vyvrtávačka CNC,
 • hydraulické tabuľové nožnice,
 • 4-valcová hydraulická zakružovačka plechov.

Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti prostredníctvom zásadných inovácií výrobného procesu spoločnosti. Tento hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:

 • zásadnou inováciou výrobných procesov prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
 • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou inovovaných výrobných procesov,
 • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
 • zabezpečiť podmienky pre ďaľšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

Fotodokumentácia z realizácie:

mapa

Mostárenská 9 / 29
SK - 977 01 Brezno

Slovensko - Slowakei - Slovakia

e-mail: k-supra@k-supra.sk
www.k-supra.sk